Makale İçeriği
5520 Sayılı KVK Paneli
İVDB Başkanı Mehmet KOÇ'un Konuşması
Dr. Yusuf İLERİ'nin Konuşması
YMM Erdoğan SAĞLAM'ın Konuşması
Gel.Kont. Mustafa TAN'ın Konuşması
Dr. Ahmet KAVAK'ın Konuşması
Panelin Kapanışı
Tüm Sayfalar

 

Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Şube Başkanlığının İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte organize ettiği 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Paneli, 3 Nisan 2007 salı günü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vatan Caddesi'ndeki Maliye Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bilindiği gibi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun yerini alan yeni yasa, TBMM Genel Kurulunda 13 Haziran 2006 tarihi itibariyle kabul edilmiş ve 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Panelimiz ise, Yasanın bir kaç maddesi dışında 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine karşın uygulamaya yönelik açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin yayımlandığı güne denk geldi.


Panelimiz Onursal Genel Başkanımız Sayın Mehmet KAYA'nın katılımcılara, panelistlere ve panelin düzenlenmesinde yoğun katkı ve emeği bulunan İstanbul Şube Başkanı Sayın Hakan BİLYAN'a teşekkür konuşması ile başladı. Maliye Okulu mezunlarının yanısıra İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan üst ve orta kademe yönetici personel ile denetim elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen paneli bir çok dinleyici konferans salonunun yetersiz kalması nedeniyle salona yerleştirilen koltuklarda izledi.

5422 sayılı KVK'nun yerine getirilen 5520 sayılı Yasanın vergilendirmeye ilişkin pek çok yeni kavram ve müesseseyi barındırdığını belirten Oturum Başkanı Prof. Dr. Sayın Ziyaettin BİLDİRİCİ, panelin katılımcılara yararlı olmasını dileyerek panelistleri ve kısaca sunacakları bildirileri tanıttı.panell16Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sayın Yusuf İLERİ, 5520 sayılı Yasadaki Muafiyetler, İstisnalar, İndirimler ve Zararlar konulu sunumunda; muafiyet ve istisnaların sistematik olarak kendi vergi kanunlarında yer alması gerektiğini, ancak uygulamada pek çok muafiyet, istisna ve indirime dağınık biçimde - vergi dışı diğer kanunlarla vergi kanunlarının farklı maddelerinde yer verildiğini, bunun da vergi uygulamalarında pek çok karmaşayı beraberinde getirdiğini belirtti. Sayın İleri panel bildirisinde, yeni Yasada yer alan iştirak kazançları, yurt dışında elde edilen kazanç, yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı, yurt dışı şube kazancı ve yurt dışı şube faaliyetleri istisnaları, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkı, Türkiye'de kurulu fonlar ve yatırım ortaklıkları kazanç istisnası, yatırım indirimi, TMSF ve banka istisnası ile serbest bölgelerde elde edilen kazanç istisnalarının uygulama yöntem ve koşulları konularında açıklamalarda bulundu.

 

 

 


panel1Yeminli Mali Müşavir (Eski Hesap Uzmanı) Sayın Erdoğan SAĞLAM ise, Vergi Güvenlik Müesseseleri başlığı altında sunduğu bildirisinde, Transfer Fiyatlandırması, Vergi Cennetleri Stopajı, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Örtülü Sermaye konularını powerpoint sunuları ile destekleyerek vergi sistemimize yeni getirilen kavramları uygulamacılarda herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek biçimde akıcı bir üslupla aktardı. 1.1.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırmasının eskiden uygulanan örtülü kazanç dağıtımının daha modern ve uluslararası geçerliği olan kavramlarla yenileştirilmiş biçimi olduğunu belirten Sağlam, eski uygulamada vergi idaresine ait olan ispat külfetinin bu uygulama ile vergi mükellefine yüklendiğini, bu konuda 1 Seri No.lu Tebliğde yapılan açıklamaların sınırlı olduğunu ve yeni tebliğ hazırlığının sürdürüldüğünü açıkladı. Sağlam bildirisinde, Vergi cenneti stopajı konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulunarak 1.1.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine karşın Bakanlar Kurulu'nun halen hangi ülkelerin kapsam dahilinde olduğuna yönelik belirlemeyi yapmadığı nedeniyle müessesenin fiilen uygulanamadığını ve Cayman adaları gibi vergi cennetleri aracılığıyla vergisiz kazanç elde edilmesine devam edilebileceğini vurguladı.

Konuşmasının son bölümünde, 2006 yılına ilişkin olarak verilecek Kurumlar Vergisi beyannamelerinin doldurulması ile ilgili bazı konuların tartışmalı olduğunu belirten Sağlam, serbest bölge faaliyeti ile ilgili finansal gelirler, 2006 yılı başından yatırım indiriminin kaldırıldığı 8 Nisan 2006 tarihine kadar olan dönemde yeni başlayan yatırımların durumu, yatırım indiriminden yararlanan kurumlara vergi oranı olarak genel oran yerine % 30 oranının uygulanması, geçici vergi için yapılan yatırım indiriminden yararlanma tercihinin kurumlar vergisi için yıl sonunda değiştirilip değiştirilemeyeceği, geçmiş yıl zararlarının istenirse yatırım indiriminden önce mahsup edilip edilemeyeceği ve dar mükellef kurumlara yapılan kâr dağıtımlarında, yatırım indirimi kaynaklı kazanca anlaşmadaki avantajlı oranın uygulanıp uygulanmayacağının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Sayın Sağlam'ın konuşmasından sonra oturuma Sayın BİLDİRİCİ tarafından kısa bir süre ara verildi.panel8Oturumun ikinci bölümünde ilk olarak Gelirler Kontrolörü Sayın Mustafa TAN, 5520 sayılı KVK'nda Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi konusundaki düzenlemelere yönelik bildirisini sundu. Yeni yasada dar mükellef kurumların vergileme esaslarının ayrı maddelerde düzenlendiğini, buna ilişkin hükümlerin 22-30'uncu maddeler arasında yer aldığını belirten Tan bildirisinde, kanuni merkez, iş merkezini tanımlayarak, safi kurum kazancı, indirilecek ve indirilmeyecek giderler; beyan esasları, beyanname verme zamanı, yıllık-geçici-özel beyanname uygulamalarına değgin düzenlemeler, vergi oranları, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin dar mükellef kurumların vegilendirilmesine yönelik farklı uygulamaları ve tevkif yoluyla vergileme esasları konusunda açıklamalarda bulundu.

Tan, Türkiye'de işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançların vergilemesinin tam mükellef kurumlarla aynı hükümlere tabi olduğunu, ticari ve zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratlar hakkında GVK’nun bu kazanç ve iratlara ilişkin hükümlerinin uygulanacağını; Türkiye'de elde edilen kazançların beyan esasına göre ve kesinti yoluyla olmak üzere iki ayrı yöntemle vergilendirileceğini, ayrıca dar mükelleflerin yıllık kurumlar vergisi beyannamesini nisan ayının 1 ila 25'i arasında vereceklerini, özel beyannamenin ise dar mükellef kurumun kazançlarının GVK'nun mükerrer 80'nci maddesinde sayılan diğer kazanç ve iratlardan ibaret olması halinde kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verileceğini açıkladı.panel2Oturum Başkanı Prof. Dr. Sayın Ziyaettin BİLDİRİCİ, oturumun son konuşmacısı YMM (Eski Gelirler Kontrolörü) Dr. Sayın Ahmet KAVAK'a söz vermeden önce, Maliye Okulu mezunlarına özgü saygı ve sevgi sınırları çerçevesinde "Ahmet Ağabey'in vergisel ve mali konulara hakimiyetinin ve panellerin aranılan ismi olmasının yanısıra kendilerinin şiir kitaplarının da bulunduğunu" anımsatarak belki bu özelliğinden de yararlanılabileceğini belirtmiş ise de Sayın KAVAK konuyu espri ile karşılayarak "şiiri başka bir oturuma bırakmanın yerinde olacağını" belirtti.

YMM, Dr. Sayın KAVAK, sözlerine yine bir espri ile başlayarak "işbölümünde yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun en önemli ve zor kısımlarını diğer panelistlere bırakmakla uyanıklık gösterdiğini, çünkü Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi ve Ödenen Vergileri Mahsubu konulu bildirinin bir çok kısmının diğer panelistler tarafından zaten açıklandığını" anlattı.

Kavak, bildirisini beş bölüme ayırarak tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi, dar mükellefiyete tabi kurumlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi, yurt içinde kesinti yoluyla ödenen kurumlar vergisinin mahsubu, Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. maddesi uyarınca yapılan kesintini mahsubu ve yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu konularında açıklamalarda bulundu. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çeşitli düzenlemelerin hukuka aykırılığı ve çelişkileri bulunduğunu belirten Kavak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan en yeni düzenlemenin tam mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bir kısım ödemelerden G.V.K.nun 94’üncü maddesine göre yapılan gelir vergisi kesintisinin bu kanun bünyesine taşınması ve yapılan kesintinin de kurumlar vergisi kesintisi olarak adlandırılması olduğunu; ancak bu yeni düzenlemeye rağmen, G.V.K.nun geçici 67’nci maddesi hükmünün, bir kısım menkul sermaye iratlarından yapılacak vergi kesintisinde eski uygulamada her hangi bir değişiklik olmadığı takdirde, 31.12.2015 tarihine kadar sürdüreceğini, dolayısıyla yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun hazırlanışı sırasında geçici 67’ncı maddenin yukarıdaki hükme uygun hale getirilmesinin yerinde olacağını vurguladı.Panelin son bölümünde, günün anısını yaşatmak bakımından Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Şube Başkanlığınca panelistler için hazırlanan teşekkür plaketleri, İVDB Mükellef Hizmetleri Tahsilat ve Destek Hizmetleri Grup Müdür Vekili Sayın Mehmet Ali ÇETİN; Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler, Boğaziçi ve Marmara Uygulama Grup Müdür Vekili Sayın Halit ÖZDEMİR, Anadolu Kurumlar Uygulama Grup Müdür Vekili Sayın Bülent SARIGÜL ve Onursal Genel Başkanımız Sayın Mehmet KAYA tarafından verildi.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ