Dr. Mustafa ALPASLAN
SMMM

Faturanın Gerçekliğini ve Doğruluğunu Kanıt Açısından Düzenlenen Özel Amaçlı YMM Raporu Nedir?

Bilindiği gibi, son yıllarda (vergi) mükellefleri ile vergi daireleri arasında; bir faturanın gerçek olup olmadığı konusunda, fatura kapsamındaki malzeme veya hizmetin alınıp alınmadığı, bedelinin ödenip ödenmediği, vs. konularında bunları idareye karşı ispat açısından çeşitli kanıt araçları ileri sürülebilmektedir.

01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat edici deliller olarak özel amaçlı YMM raporu düzenlenmesi olanağı getirilmiştir.[1]

Bu itibarla, 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “IV/E. Özel Esaslar. 5. İşlemlerin Gerçekliğini İspat” başlıklı bölümünde, 213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu ve vergiyi doğuran olay ile bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanması mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak, bahsi geçen Tebliğ ile; düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkanı getirilmiştir. Tebliğde işlemin taraflarının, ilgililerin ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerektiği ifade edilmiş; ancak rapor için özel bir belirleme yapılmamıştır.

Bu itibarla, belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat edici deliller sunmak isteyen mükellefler özel amaçlı YMM Raporu sunabileceklerdir. Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan tespitlerin ve ispat edici belgelerin YMM Raporu eki yapılan onaylanmış örneklerinin de söz konusu Tebliğ uygulaması kapsamında vergi dairesine ibraz edilerek değerlendirmeye sunulması mümkündür.

Sonuç olarak, mükellefler tarafından yukarıda yer verilen konularla ilgili vergi dairesine sunulmak üzere YMM ‘ler tarafından düzenlenecek olan özel amaçlı rapor ile tartışama konusu problemli olay rapor ile aydınlığa kavuşturulacaktır. 


[1] Bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı, 14.08.2014 gün ve 82962 sayılı yazı 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com Tarih: 17.10.2014

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ