Uğur SÖKMEN
Maliye Bakanlığı Daire Başkanı

Merhaba arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi önceleri sadece şehit olan madenci kardeşlerimizin aileleri ve çalışan madenciler in hayatlarına kolaylık getirebilecek bir çalışma için başlatılan yasama faaliyeti bir anda birçok alanda beklenen yasa maddelerinin de birleşip aynı zamanda çıkmasıyla torba yasaya dönüştü.


TBMM Genel Kurulu'nda yapılan tartışmalı görüşmelerin ardından 231 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan “TORBA KANUN", İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 10/09/2014 Kabul Tarihli Ve 6552 Sayılı Kanun Numarasıyla 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 146 madde olarak yayınlanarak hayatımıza girdi.


Meclisimizi ve kamuoyunu son 2 aydır sürekli meşgul eden bu yasada ne var? nedir tam anlayamadık. Çünkü hergün birşeylerden bahsediliyordu. Bu yasa ile hepimizin aklında kalan tek cümle “vergi affı” oldu.


Bugün sizlere daha anlaşılır olması için 45 farklı kanunda 47 ayrı değişikliğe ve düzenlemeye giden başlıkları vereceğim sadece. 


Bir sonraki yazımda da bunları zaman zaman ele alıp değerlendireceğiz.


İşte Torba Kanunun getirdiği bazı düzenlemelerden başlıklar;


1. iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminatları yeniden düzenlenmiştir. 

2. Bazı kurumlara çeşitli kadrolar ihdas edilmiştir. 

3. Harcıraha esas olan "memuriyet mahalli" kavramı yeniden tanımlanmıştır.

4. sağlık personeli için nöbet ücreti ödenecektir. 

5. aday memurken uyarma ve kınama cezası alan memurun görevine son verilemeyecektir.

6. yurt dışı din hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport verilecektir.

7. belediye başkanlarına ise yeşil pasaport verilebilecektir. 

8. Öğretmenlerin yer değiştirme ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenecektir.

9. Mahkemelerin üst düzey kamu görevlileri hakkında verdiği atama, görevden alma, göreve son verme yer değiştirme, görev ve unvan değişikliğiyle ilgili iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların gereği iki yıl içinde yerine getirilecek; iki yıl sonunda da başka bir kadroya atanacaktır.

10. Mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak ancak disiplin hükümleri saklı olacaktır. 

11. İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde çalışan memurlar ile sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenebilecektir.. 

12. 31 Aralık 2014 tarihine kadar 35 bin öğretmen atanacaktır. 

13. Aile sağlığı merkezlerinde, çalışma saatleri dışında aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların personeline nöbet görevi verilebilecektir. 

14. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un kapsamına girenler, tüp bebek uygulanmasında verilecek destek için aranan, "Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamama" ve "En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olma" şartlarından muaf olacaktır.

15. Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülmüştür.
16. İşçilerin yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak, günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecektir. 

17. Yeraltı işlerinde çalışan işçiler kıdem tazminatından yararlanabilecektir.
18. Bakanlar Kurulunun belirleyeceği yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilecektir.
19. Yeraltında yapılan işlerde çalışan sigortalıların fiilen çalışmadıkları süreleri fiili hizmet süresi zammı kapsamındadır.

20. İşveren; iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi diğer sağlık personeli görevlendirmek zorunda olacaktır. 

21. Soma maden faciasında hayatını kaybedenlerin SGK'ya olan borçları silinmiştir.
22. Ölüm geliri bağlanan hak sahiplerine prim ödeme şartı aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacaktır.
23. Maden kazasında ölenlerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, toplam bir kişi kamuda istihdam edilecektir.
24. Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden iş yerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olmayacaktır.

25. kurumlar vergisi mükellefleri, bilançolarında görülen, ortaklarından alacaklı olduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecektir. 

26. Beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak. 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

27. Devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilen yargı kararlarıyla ilgili olarak, bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. 

28. Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları imal edenler satıştan önce, ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecbur olacaktır.
29. Bandrol ücretleri, ithalatta alınan gümrük vergilerinden ayrı olarak tahsil edilecek ve en geç takip eden ayın 15. gününe kadar TRT'ye intikal ettirilecek. 

30. Kanunla, araç muayenesini zamanında yaptırmayanların cezaları ve gümrük vergisi borçları da yeniden yapılandırılacaktır.

31. Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar sigortalı yapılacak. Çalıştırdığı kişinin sigorta bildirimini süresinde yapmayana asgari ücret tutarında ceza kesilecektir. 

32. İnternet erişimin engellenmesi kararının 4 saat olarak uygulanacaktır.

33. TÜRMOB üyelerinin borçlarının ödenmeleri yapılandırılmıştır.

34. Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, eser, sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecektir. 

35. Tüm illerde bucaklar kaldırılmıştır. 

36. Kıymetli taşların borsada işlem görmeyenleri KDV istisnasının dışına çıkarılmıştır. 
37. Yurt dışından gelen pırlanta gümüşten takılar ile pırlantalı altından takılar, ÖTV kapsamına alınmıştır. 

38. İnternette trafik bilgisi Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili işletmecilerden temin edilerek, hakim tarafından karar verilmesi halinde ilgili mercilere verilecektir. 

39. TEDAŞ alacakları yeniden yapılandırılacaktır.

40. il özel idareleri ve belediyelerinin kalkınma ajanslarına olan borçları, yeniden yapılandırılacaktır.
41. sulama kooperatiflerinin ve sulama birliklerinin alacakları yeniden yapılandırılacaktır.
42. Tebliğ edilmemiş olan 120 TL'nin altındaki idari para cezaları af kapsamına alınmıştır. 
43. Türk vatandaşlığını kaybedenler yurt dışında çalıştıkları süreleri için borçlanabilecektir.
44. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 1 üye şartı kaldırılmıştır.

45. Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeniden hesaplanacaktır. Ancak vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak; vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecektir. 

46. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında olanların da süresiz çalışma izni alınabilmesi ve uzun süreli çalışma iznine sahip olanların, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanabilmesi düzenlenmiştir.

47. Spor kulüpleri, SGK ile Maliye'ye olan borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeyebilecektir.

Kaynak: turkhabertime.com sitesinde yayımlanan makaleden alınmıştır.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ