Zihni KARTAL
E. Baş Hesap Uzmanı - YMM

YMM Zihni KARTAL

VERGİ YARGISI YENİDEN YAPILANIYOR (SİRKÜLER 2014-56) 

28.6.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinin mevcut fonksiyonundan önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile bölge idare mahkemeleri istinaf mercii haline getirilmiştir.

Kanunun getirdiği yenilikler özetle aşağıdaki gibidir;

1) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecektir.

2) Konusu 5.000 TL yi geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamayacaktır.

3) İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir.

4) İstinaf başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu

başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar

bölge idare mahkemesine gönderilecektir.

5) Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verecektir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verecektir.

6) Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verecektir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verecektir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilecektir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirecektir.

7) Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi2

vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderecektir. Bölge idare mahkemesinin bu yöndeki kararları kesindir.

8) Bölge idare mahkemelerinin, temyize açık olmayan kararları kesindir.

9) İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkimin aynı davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunması mümkün değildir.

10) Kural olarak bölge idare mahkemelerinin verdiği kararlara karşı Danıştay’a temyiz yoluna başvurulabilir.

11) Konusu 100.000 Türk lirasını aşmayan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda verilen bölge idare mahkemesi kararları temyiz edilemeyecektir.

12) Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en az iki daire kurulacaktır.

13) Bölge idare mahkemeleri, istinaf başvurularını inceleyip karara bağlayacak; yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlayacaktır.

14) Bölge idare mahkemelerinde kurulacak daireler, temel olarak ilk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlayacak ve ilk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlayacaktır.

15) Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, yukarıda öngörülen bölge idare mahkemelerini kuracak, bölge idare mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarihi, Resmî Gazete’de ilan edecek, mevcut bölge idare mahkemeleri, yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve başlayacakları tarihe kadar faaliyetlerine devam edecektir.

 

YMM (E. Hes. Uzm.) Zihni KARTAL

Kaynak: Focus Denetim ve YMM Ltd. Şti.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ