Dr. Mustafa ALPASLAN
SMMM

Bilindiği gibi, avukatlar serbest meslek erbabı olup kazançları GVK ‘nun 65 ve 67‘inci maddelerinde belirlenen tanımlara göre vergilendirilmektedir. Avukatların müvekkillerinden aldığı yol, konaklama, bilirkişilik, icra giderleri, muhtelif harçlar gibi bedellerin serbest meslek kazancı ile ilgisi yoktur.  Avukatın, müvekkilinden tahsil ettiği hukuki yardım veya müşavirlik ücreti doğrudan doğruya serbest meslek kazancıdır.

Avukatlık hizmetinin verilmesi sırasında Avukatlık Kanunu ve tarife hükümleri çerçevesinde belirlenen asgarî ücretten daha düşük bir hizmet bedelinin uygulanması mümkün değildir. Söz konusu ücret tarifesinde belirlenen tutardan daha düşük bir tutar uygulaması veya hiç ücret alınmaması halinde 3065 sayılı KDV Kanunu‘nun ilgili hükmüne göre tarifedeki tutar üzerinden KDV hesaplanması zorunludur [1] .

Diğer taraftan, vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi konularda harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tümü ile bu konulara sarf edilen para ve ayınlar kazanç mahiyeti taşımaz.

Avukatların, müşterilerinden tahsil ettikleri paralar karşılığında makbuz düzenlemesi zorunludur. Avukatlar tarafından müvekkilden tahsil edilen yol, konaklama, vb. masraf ve giderler için serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekmektedir. Ancak tahsil edilmeyen tutarlar için serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi söz konusu değildir. Bir avukatın, kişisel olarak kitap yazması karşılığında aldığı telif ücreti serbest meslek kazancına dahil edilmez. Bu telif ücreti üzerinden %17 tevkifat yapılarak yayıncı tarafından beyan edilir [2]. Keza, bir avukatın çeşitli dergilerde yazdığı makaleler karşılığında aldığı telif ücretleri de serbest meslek defterine gelir yazılmaz. Dergi tarafından ödenen telif ücreti üzerinden gerekli stopaj yapılarak muhtasar beyanname ile yayıncı tarafından beyannamesi verilecektir.


[1] Gelir İdaresi Başkanlığı, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 11.10.2013 gün ve 259 sayılı özelgesi

[2] GVK Md. 94

Kaynak: muhasebetr.com - 10.05.2014