Makale İçeriği
Tarihçe
2. Kuruluş
İzmir ve İstanbul'un Kuruluşu
Son Müdürlerimiz
Enver Behnan Şapolyo kimdir?
Tüm Sayfalar
Yazan: Enver Behnan ŞAPOLYO

1908'de meşrutiyet inkılabı olunca memleketin muhtelif müesseselerinde ıslahat yapılmıştı.

Maliye memurlarının bilgi ve tecrübeleri arttırılarak muktedir mal memurları yetiştirmek maksadı temin edilmek için merkez ve taşra memurlarına lüzumlu dersleri öğretmek üzere bir Maliye Meslek Mektebi kurulmasına karar verildi. Bu karar üzerine 1909 tarihinde Bayazıt' ta Fuat Paşa Konağı içinde bulunan Maliye Nezareti arkasında Kupon Dairesinde maliye memuru yetiştirilmek üzere ilk defa olmak üzere Maliye Mektebi açıldı. Maliye Mektebine de ilk müdür olarak İktisatçı Zühtü Bey tayin edildi. Mektebin programına da Maliye meselesini alakadar dersler konularak, bu derslerin okutulmasını da Maliye Nezareti Umum Müdürlerine verildi.

Bununla beraber, umumi kültür derslerinden hukuk, iktisat, tarih, coğrafya gibi dersler de konularak, talebelerin kültür seviyelerinin yükselmesine de ehemmiyet verilmiştir. Mâliye Mektebinin idare heyeti ve muallimler ücreti için de şu tahsisat konulmuştu. 1909 bütçesine 64.200 kuruş, 1910'da 64.200; 1911'de 93.000; 1912'de 137.700; 1913'de 143.000; 1914'de 147.000; 1915'de 177.000...

Maliye Mektebine talebeler, maliye memurlarından alınıyordu. Maliye Mektebi iki kurstan ibaretti. Birinci kurs 4 aylık olup, buradan çıkan talebeler tahriri musakkafat işlerine bakmak üzere yetiştiriliyordu. 1911 senesinde ise ikinci bir kurs daha açılarak bunlar hazine sınıfı, yani mal müdürü yetiştirilmek üzere kurulmuştu.

Bu kurs iki senelik olup, bu kısımda muhasebecilik dersleri genişletilerek mezun olanlara yüksek mektep hakkı verilmişti.

Maliye Mektebinde yetişen talebelerden, memleket büyük faideler temin etmişti. Beyazıt'taki bu Maliye Mektebi 1915 tarihine kadar yani 1.Cihan Savaşının ikinci senesine kadar devam etti. Harbin devamı yüzünden Maliye Mektebi kapalı kalarak, Maliye Nezareti bu kıymetli elemanlardan mahrum kaldı.

1918 senesinde 1. Cihan Harbinden Osmanlı İmparatorluğunun yenilmiş olarak çıkması üzerine bir daha Maliye Mektebinin açılmasına imkan kalmadı.

Fakat Anadolu'da, milli mücadele başlaması üzerine bir kısım memurlar Ankara'ya kaçtılar. Nihayet 1922'de Büyük Zafer doğunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından kurulmuş olan vekaletler, bütün yurda mucibince hakim oldular.

logo mo11Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ