aslanmaliyeokulu-set-4 01

Maliye Okulunun Kuruluşuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. BAŞVEKALET
Kalemi Mahsus Müdiriyeti

Adet:6/4634

Memurini maliyenin vukuf ve mümaresi ilmiyelerini ve tecrübelerini tezyid etmek ve muktedir mal memuru yetiştirmek gayesile senei sabıkada Ankarada küşad edilmiş olan maliye tatbikat mektebi alisi için maliye vekaleti celilesince tanzim ve berayıtasdik tevdi edilmiş olan merbut talimatnamenin mevkii meriyete vazı, vekalet müşarünileyhanın 24/Ağustos/314 tarih ve memurin müdiriyeti 5669 numorolu tezkeresile vuku bulan teklif üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 16/Eylül/341 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 16/Eylül/341

TÜRKİYE REİSİ CUMHURU
GAZİ MUSTAFA KEMAL

Baş Vekil                      Adliye Vekili           Müdafai Milliye Vekili      Bahriye Vekili
İsmet                            Mahmut Esat                  Recep                             İhsan

Dahiliye Vekili              Hariciye V.Vekili            Maliye Vekili        Maarif Vekili
Cemil                            Mahmut Esat               Hasan Hüsnü       Hamdullah Suphi

Nafia V.Vekili                Ziraat V.Vekili                 Ticaret Vekili          Sıhhiye ve M.İç.Vekili
Dr.Refik                           Ali Cenani                       Ali Cenani              Dr.Refik

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ