Prof. Dr. Ziyaettin BİLDİRİCİ
Anadolu Üniversitesi

MALİYE OKULU GERÇEĞİ

z_bildirici1920'lerde Cumhuriyetin kurulmasıyla büyük önder Atatürk'ün  Cumhuriyeti kurmasıyla birlikte rönesans hareketleri başlatılmıştır. Kurtuluş savaşı ve devamındaki yenilikçi hareketlerin en önemlilerinden birisi yine devletin yönetim yapısının değiştirilmesi ve eğitim alanında yapılan değişikliklerdir. Maliye Okulu işte 1920' lerde bu yenilikçi hareketler döneminde büyük önder Atatürk'ün Maliye Bakanı tarafından kurulan bir yatılı okuldur.
Maliye Okulu'nun kurulmasında, anadolu'nun yetenekli ve zeki ama yeterli mali imkanı olmaması nedeniyle okuma imkanı olmayan gençleri belirli sınavlardan geçirerek bir merkezde toplamak, bu yetenekli gençleri yatılı olarak devlet tarafından okutmak ve bu eğitim aşamasında onları kendi yöresel davranış ve alışkanlıklarından farklı olarak kamuda çalışma, devlete yararlı olma, kamu yararını ön planda tutma gibi amaçlara yöneltmek amaçları ön planda tutulmuştur.
Maliye Okulu'nun kurulmasındaki bu amaçlar Cumhuriyet'in genel amaçları ile de uyum içindeydi. Çünkü o dönemde Milli Eğitim içinde genç ve yeni nesilleri eğitmek üzere yatılı öğretmen okulları açılmıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi yönetim kadrolarına bu yatılı okullarda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Devletin bu yapısı aralıklarla 1990' lara kadar devam etti. Yatılı okullardan mezun olan yüz binlerce öğretmen ve diğer meslek mensubu ülkemizi bugünlere kadar taşıdı. Maliye Okulu da binlerce Anadolu gencini  bünyesinde yoğurdu. Bu gençler Cumhuriyet' in  yeni kurum ve kuruluşlarının finansmanını sağlamak için kamu menfaatlerini ön planda tutarak yetiştirdiler. Devletin paralarını harcarken kendi paralarını harcıyormuş gibi duyarlı, devletin gelirlerini tahsil ederken kendi paralarını topluyormuş gibi sıkı takipçi oldular. Kamu görevi bu okulun yetiştirdiği gençlerde daime en öndeydi. Çünkü bu gençler kendilerini kamu görevi için yetiştirilmiş birer nefer olarak görüyorlardı. Çünkü bu gençler bir çok ilki okudukları Maliye Okulunda görmüşlerdi. Çoğu Cumhuriyet'in başkenti Ankara'yı bu okula gelirken görmüşlerdi. İlk takım elbiseyi burada giymiş, yüzlerce arkadaşla bir arada kalmayı ruhunu Maliye Okulunda tatmışlardı. Bu okulda paylaşmayı, özveriyi öğrenmişlerdi. Bu okulda düzenli sinema filmi seyreder, gazete okur olmuşlardı. Bu okulda kültür şokuna uğramışlardı. Bu okul mezunlarının her şeyiydi. Bu okul onlarda " Kamu ruhu" nu ve "kamuya hizmet" bilincini geliştirmişti. Maliye Okulu bu düşünceye sahip binlerce mezunu yeni Cumhuriyet rejiminin hizmetine sunmuştur. Bu gençler kendilerine verilen ulvi kamu görevini Cumhuriyetten beri onurla yerine getirmeye devam etmektedirler.
Maliye Okulu kuruluşundan günümüze kadar binlerce genç yetiştirerek Maliye Bakanlığı'nın emrine sunmuştur. Bu gençler maliye Bakanlığı'nın önemli kademeleri olan Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı, Defterdarlık, Defterdar Yardımcılığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Denetmenliği, Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Hesap Uzmanlığı, Maliye Müfettişliği, Gelirler Kontrolörlüğü ve Daire Başkanlığı gibi görevleri sürdürmüş ve sürdürmektedirler. Maliye Okulu yalnız Maliye Bakanlığı bünyesinde değil bunun dışında, Bakan, Milletvekili, Meclis Başkan Vekili, Doktor, Profössör, Hakim, Kaymakam, Banka müfettişi, Murakıp, Avukat gibi Devlet kademesinde önemli görevler yüklenen elamanları da yetiştirmiştir. Bir maliye Müsteşarı, kendisine Maliye Okulunun nasıl bir fonksiyon  yaptığı yönündeki  soruya " Maliye Okulu kolej gibi bir hüviyete sahip okuldur. Mezunlarının %80-90' ı Üniversiteye girmektedir" şeklinde cevap vermiştir.
Maliye Okulu yıllardır işte bu özelliklere sahip mezunlarına devlet hizmetine sunmaktadır. Bu okulun mezunlarının büyük bir kısmı emeklilik süresi doluncaya kadar kamu da hizmet vermektedirler. Mezunlar daha çok kamu hizmeti görmeyi, kamuya hizmet etmeyi büyük görev saymaktadırlar. Bu da almış oldukları eğitim ve okul terbiyesinin doğal sonucudur.
Bu özelliklere sahip Maliye Okulu, bazı üst yöneticilerimiz ve konuyu bilmeyen bir Maliye Bakanı tarafından önce yatılı okul özellikleri yok edilerek ulusal okul hüviyetinden çıkartılarak mahalli okul hüviyetine büründürülmüştür, daha sonra İstanbul ve Ankara'daki okullar kapatılarak yalnız İzmir'de bir okul bırakılmıştır. Bu okulunda yatılı özelliği yoktur ve mahalli bir hüviyette bir okuldur. Bu okul esas Maliye Okulu amacından  saptırılarak yatılı özelliği ortadan kaldırılmış bir okul hüviyetine büründürülmüştür.
Peki bu niçin yapılmıştır. Maliye Okulu mezunlarına yoksa ihtiyaç mı kalmamıştır ? Yoksa Maliye Okulu mezunları devlete yük mü olmuştur ? Yoksa Maliye Okulu  masrafları devlet harcamalarının artmasına mı neden olmuştur ? Bütün bunların dışında devletin yatılı olarak okutacağı öğrenci mi kalmamıştır. Hayır ! Bin defa hayır ! Bütün bunların hiçbiri olmamıştır. Devlet Maliyesinin maliye Okulu mezunlarına halen ihtiyacı vardır. Maliye Okulunda okumak isteyen binlerce fakir Anadolu genci beklemektedir. Peki okulu, kapatma kararı niçin alınmıştır. Bu konu ayrıca bir yazı konusu yapılacaktır.
Maliye Okulu daha öncede basiretsiz devlet yöneticilerinin döneminde aralıklı olarak eğitimine ara vermiş fakat daha sonra yine mezunlarına ihtiyaç duyulduğundan açılmıştır. Son elli yıldır da eğitimini sürdürmektedir. Şu anda Maliyenin olduğu kadar tüm kamu  sektörü ve özel sektörün bu okulun mezunlarına ihtiyacı olduğu kesindir. Ayrıca devletin eğitimden çekilmesi sonucu fakir çocukların eğitilememesi ülkemizde fırsat eşitsizliğini arttırırken, ülkeye hizmet edecek yetenekli gençlerin heba olmasına da neden olmaktadır.
Tüm Maliye Okulu mezunları olarak bizler, sessizliğimizi bozalım, birlik olalım, okulumuza sahip çıkalım, ülkenin fakir ve yetenekli çocuklarını topluma kazandıran bu değerli okulumuzun tekrar yatılı olarak, esas fonksiyonlarını yerine getirmek üzere Ankara'da açılması için kamuoyu oluşturmaya çalışalım.
Sessiz çoğunluğun gücünü gösterelim.

Maliye Okulu içinilk kez 2001 yılında oluşturulan maliyeokulu-org sitesinin web geçmişinden alınmıştır.

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ