Makale İçeriği
Kamu Hizmetinde ve Görevinde Bulunanların Servet Beyanı
Mal Bildirimi Nedir?
Mal Bildirimi Verecek Kişiler ve Verilecek Merciler
Beyan Edilecek Servet Unsurları
Mal Bildirimi Ne Zaman Verilir?
Bildirimlerin Gizliliği ve İstisnası
Mal Bildirimlerinin Karşılaştırılması
Suç Duyurusu
Soruşturma ve Kovuşturma Usulü
Mal Bildirimi Suçları ve Ceza
Zoralım
Mal Bildirimi Formunun Doldurulması
Kaynakça
Tüm Sayfalar

 

Uğur Sökmen

MB Per. Gen. Md.lüğü Daire BaşkanıPersonel Genel Müdürlüğü

 

KAMU HİZMETİNDE VE KAMU GÖREVİNDE BULUNANLARIN SERVET BEYANI

 

GİRİŞ

Gelişen dünyada büyüyen ekonomilere paralel olarak rüşvet ve yolsuzluk Devleti zafiyete uğratan sosyal bir yaradır. Ülkemizde kayıt dışılık ve yolsuzlukları önlemeye yönelik tedbirler alınmakta ve uygulamaktadır. Yolsuzlukla mücadele ve saydamlığın artırılması için etkin önlemler alınmış, kabul edilmiş ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yolsuzluğun önlenmesi için son yirmi yılda önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve bu kanunun uygulanma şeklini gösteren yönetmeliktir. OECD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin yolsuzluğa karşı aldığı karar ve sözleşmelerin Türkiye tarafından imzalanması ve kanunlarla onaylanması, 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması da bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir. Bu düzenlemeler ile ulaşılmak istenen haksız kazanç ve haksız rekabetin kaldırılmasıdır.

Bu düzenlemelerin öncesinde 80 yıllık dönemde ise, 15.05.1930 tarihli ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun, 03.11.1947 tarihli ve 4237 sayılı Fevkalade Hallerde Haksız olarak Mal İktibas Edenler Hakkında Kanun, 10.06.1949 tarihli ve 5440 sayılı Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında Kanun, 09.08.1983 tarihli ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu uygulanmıştır.1

Ülkemizde devletin ekonomideki payı ve ekonomiyi yönetmesi nedeniyle kamu görevlileri özel menfaatlere konu olabilmektedir. Kamu hizmetinde ve kamu görevinde bulunanların servet beyanına tabi tutulmasıyla, hak ve adalete uygun olmayan haksız mal edinmenin ve dolayısıyla rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi amaçlanmıştır. 3628 sayılı Kanunda servet beyanına tabi tutulanların kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Kapsama alınanların ortak özelliği, kamuya hizmet eden, kamuoyunun itibar etmesi beklenen ve kamuyla yüz yüze gelen kişiler olmalarıdır.

Bu çalışmamızda,mal bildirimi nedir, kimler mal bildiriminde bulunmak zorundadır, mal bildirimi nereye verilir, hangi mallar bildirilir, mal bildirimi ne zaman verilir, ek mal bildirimi, bildirimin yenilenmesi, bildirimler neden gizlidir, gizliliğinin istisnası var mıdır, haksız mal edinene ne ceza verilir, mal bildirimi suçları ve ceza, mal bildirimi formu nasıl doldurulur sorularına cevap oluşturacak açıklamalar yapılmaya çalışılacaktır. Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ